Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 29-08-2560 ]ต้อนรับนายกสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา และผู้บริหาร มก. ในการเข้าเยี่ยมชมและประชุมปรึกษา
[ 26-08-2560 ]ร่วมโครงการ มก. กพส. ปลูกป่า 100 ไร่เทิดพระเกียรติ ร.10
[ 26-08-2560 ]โครงการพัฒนาบุคลากร สนง. เลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-08-2560 ]ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Tokyo University ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
[ 23-08-2560 ]คณาจารย์ ม.นาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการดำเนินการวิจัย
[ 22-08-2560 ]คณาจารย์คณะฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสาขาวิชาพืชศาสตร์ประจำหอการค้าเยอรมัน-ไทย
[ 22-08-2560 ]นิสิตแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร Okayama University
[ 21-08-2560 ]ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ชาวกำแพงแสนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเป็นพระราชกุศล รัชการที่ 9"
[ 20-08-2560 ]อบรมเทคนิคการผลิตเงาะ มังคุดและทุเรียนเชิงการค้า รุ่นที่ 3
[ 20-08-2560 ]อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินในโรงเรือน รุ่นที่ 2/2560
[ 18-08-2560 ]โครงการเกษตร กำแพงแสนรวมใจถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
[ 18-08-2560 ]การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-08-2560 ]ร่วมพิธี “เกษตรตราบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560
[ 17-08-2560 ]พนักงาน จากโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 62 เข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 17-08-2560 ]โรงเรียนรัชตวิทยาคมเข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140