Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 11-02-2561 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง Introduction HACCP and workshop
[ 10-02-2561 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง Introduction GMP and Workshop
[ 10-02-2561 ]ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน วางแผนการตลาด/ทักษะธุรกิจเกษตรฯ
[ 08-02-2561 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 06-02-2561 ]นำผลงานไปร่วมจัดแสดง ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561
[ 02-02-2561 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สถาปนา 75 ปี มก.
[ 01-02-2561 ]ประชุมปรึกษารือ เรื่อง มาตรฐานการส่งออกสมุนไพรกวาวเครือขาว sardi 190 ฯ
[ 30-01-2561 ]ผู้บริหารจาก Nagoya University เข้าเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิต
[ 30-01-2561 ]อาจารย์ นักวิจัย และนิสิต ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 ม.ขอนแก่น
[ 29-01-2561 ]คณะผู้บริหาร พบผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และเกษตรจังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมปรึกษาหารือ
[ 29-01-2561 ]แนะแนวทุนรัฐบาลจีน ระดับบัณฑิตศึกษา จากรุ่นพี่ ผู้มีประสบการณ์
[ 28-01-2561 ]กิจกรรมทาสีรั้ว ต้อนรับเทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง ที่ ม.เกษตร กำแพงแสน
[ 26-01-2561 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กับ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
[ 25-01-2561 ]คณะผู้บริหารเข้าพบ ผอ. อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม เพื่อปรึกษาหารืองานด้านบริการวิชาการ
[ 24-01-2561 ]โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา และโรงเรียนศาลาตึกวิทยา
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140