Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 08-06-2565 ]ประชุมเพื่อจัดทำ Self-Assessment Portfolio ปี 2565
[ 07-06-2565 ]การฝึกอบรม “หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของ GLOBE”
[ 02-06-2565 ]ฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ รุ่น 107
[ 30-05-2565 ]ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือกับคณะผู้แทนจากกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
[ 30-05-2565 ]โครงการค่าย วมว. 2565
[ 27-05-2565 ]ฝึกอบรมหลักสูตร ผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ รุ่น 106
[ 26-05-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 12
[ 24-05-2565 ]ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกับบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่นฯ
[ 24-05-2565 ]อบรมการจัดการแปลงสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. Version 5.2
[ 23-05-2565 ]กิจกรรม "พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยรุ่นใหม่" คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 23-05-2565 ]ดำเนินการเลือกผู้แทนคณะเกษตร กำแพงแสน ไปเป็นกรรมการสภาพนักงาน มก.
[ 20-05-2565 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์กร Self-Assessment Portfolio (SAP)
[ 20-05-2565 ]ประชุมหารือการบูรณาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่าง 3 คณะด้านการเกษตร มก.
[ 19-05-2565 ]ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
[ 17-05-2565 ]ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน วาระพิเศษ การทบทวนโครงสร้างหน่วยงานภายในคณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140