Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 06-03-2567 ]กิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ & AGGIE NIGHT” คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 02-03-2567 ]นิทรรศการงานวิจัย นวัตกรรม และโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กําแพงแสน
[ 02-03-2567 ]อบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น หัวข้อ "การสร้างแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)"
[ 01-03-2567 ]รับฟังการให้คำปรึกษา ครั้งที่ 9 (KU GROW)
[ 28-02-2567 ]โครงการประชุมสัญจรคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 28-02-2567 ]งานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการและอาสาสมัคร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "
[ 28-02-2567 ]อาจารย์จากประเทศบราซิล ในการเข้าเยี่ยมชมภาควิชากีฏวิทยา และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านแมลง
[ 28-02-2567 ]โครงการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2567
[ 28-02-2567 ]ให้การต้อนรับ บุคลากรจาก สมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย ในการเข้าพบปะหารือด้านเครื่องจักรกลการเกษ
[ 27-02-2567 ]โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านเกษตรกลวิธานและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในรายวิชาต่างๆ
[ 24-02-2567 ]โครงการ English for Career เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกไปประกอบอาชีพ
[ 23-02-2567 ]กิจกรรมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง เนื่องใน "วันมาฆบูชา"
[ 23-02-2567 ]ร่วมกิจกรรมภาพไหน...ใครเอ่ย ?
[ 23-02-2567 ]KU KPS JOB FAIR 2024
[ 22-02-2567 ]คณะเกษตร กำแพงแสน สนองนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140