Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 04-03-2556 ]ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก University Putra Malaysia
[ 01-03-2556 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2555
[ 22-02-2556 ]ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจาก Agricultural and Forestry Research Center Tsukuba
[ 20-02-2556 ]The 9th International Student Forum
[ 20-02-2556 ]โครงการสัมมนาอาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 19-02-2556 ]Aggie Road ครั้งที่ 4
[ 08-02-2556 ]คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เข้าพบนิสิต
[ 04-02-2556 ]น.ส.ดวงทิพย์ กันฐา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยา เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
[ 03-02-2556 ]โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4
[ 02-02-2556 ]พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 31-01-2556 ]นิสิตภาควิชาสัตวบาลรับมอบทุนการศึกษา
[ 31-01-2556 ]สัมมนาแนวทางการจัดการความรู้คณะเกษตร กำแพงแสน และสำนักงานเลขานุการ
[ 31-01-2556 ]นวัตกรรมอาหารปลอดภัย… ใส่ใจล้างกระเพาะโค
[ 29-01-2556 ]โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
[ 29-01-2556 ]ให้การต้อนรับคณะจาก Hawaii University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140