Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 03-08-2563 ]คณบดีร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
[ 02-08-2563 ]โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตร ประจำปี 2563
[ 24-07-2563 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[ 24-07-2563 ]รับการตรวจประเมินแปลงอินทรีย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 23-07-2563 ]แสดงความยินดีอธิการบดี มก. คนที่ 15 และหารือเรื่องการดำเนินกิจกรรม
[ 03-07-2563 ]พิธีการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
[ 02-07-2563 ]โครงการผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน พบผู้บริหารส่วนงาน คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-06-2563 ]สัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศภายหลังสถานการณ์ COVID-19
[ 08-06-2563 ]อบรม "การใช้งาน Google Classroom"
[ 05-06-2563 ]อบรม การใช้งานโปรแกรม EDU FARM เพื่อการบริหารจัดการรายวิชาออนไลน์"
[ 27-05-2563 ]แสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ ในโอกาสครบวาระหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
[ 12-05-2563 ]รับมอบอุปกรณ์กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 08-04-2563 ]การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้าอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 27-03-2563 ]คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีถังทิ้งหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
[ 22-03-2563 ]คณะเกษตร กำแพงแสน รับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140