Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 12-11-2564 ]คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564
[ 12-11-2564 ]ร่วมประชุมเพื่อเสนอความก้าวหน้าโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW)
[ 11-11-2564 ]ผอ. สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 11-11-2564 ]ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนรักษ์จักรยาน
[ 10-11-2564 ]คณบดีพร้อมผู้บริหารพบรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนและผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
[ 10-11-2564 ]ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 09-11-2564 ]คณบดีพร้อมผู้บริหารพบผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ในวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 09-11-2564 ]หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 08-11-2564 ]ผู้จัดการ KU Beef ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 05-11-2564 ]ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
[ 04-11-2564 ]สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 04-11-2564 ]ร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ISSAAS (ออนไลน์)
[ 03-11-2564 ]ผอ. สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
[ 03-11-2564 ]คณบดีเข้าร่วมการประชุม ISSAAS Executive Board Meeting
[ 02-11-2564 ]หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140