Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 09-06-2559 ]คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ได้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ปุ๋ยสั่งตัด...ทำเองไม่ยาก” ลง นสพ.ไทยรัฐ
[ 07-06-2559 ]ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา และ กรรมการสภา มก. และร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์คณะฯ
[ 06-06-2559 ]บรษัท โตโยต้า (ประเทศญี่ปุ่น) เข้าหารือความร่วมมือการวิจัยด้านอ้อยกับภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 06-06-2559 ]โครงการฝึกอบรมผสมเทียมสุกรขั้นสูง
[ 02-06-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกล้วยไม้ในทุกมิติ
[ 02-06-2559 ]แอฟริกาเข้าพบ คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และเยี่ยมชมคณะ
[ 02-06-2559 ]อบรมการผสมเทียมสุกรขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 101
[ 30-05-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะเนื้อแบบครบวงจรฯ
[ 26-05-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
[ 25-05-2559 ]ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี เข้ารับคำปรึกษาเรื่องเครื่องจักรกลเกษตรในการเพาะปลูกพืช กว.
[ 25-05-2559 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ร่วมหารือการจัดงาน Thailand Tractor and machinery 2016
[ 24-05-2559 ]อาจารย์และนิสิตศึกษาดูงานด้านกล้องจุลทรรศน์และวิธีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์
[ 24-05-2559 ]เกษตรกรชาวเมียนมาร์ เข้าศึกษาดูงาน เครื่องจักรกลการเกษตร กว.
[ 24-05-2559 ]สัมมนาบุคลากรใหม่ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 24-05-2559 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 42
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140