Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-06-2565 ]กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
[ 28-06-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค” รุ่นที่ 13
[ 27-06-2565 ]พิธีสักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู (นิสิตใหม่)
[ 27-06-2565 ]ประชุมทบทวนโครงสร้างบริหารทางวิชาการและการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรฯ มก. ครั้งที่ 2/2565"
[ 26-06-2565 ]กิจกรรม “สอนน้องร้องเพลง” ให้กับนิสิตใหม่คณะเกษตร กำแพงแสน AGGIE 82
[ 25-06-2565 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด
[ 22-06-2565 ]วันหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
[ 20-06-2565 ]กิจกรรม WELCOME Freshy Aggie82
[ 20-06-2565 ]ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีการของ GLOBE
[ 18-06-2565 ]กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[ 15-06-2565 ]การรับฟังคำปรึกษา ครั้งที่ 10 โครงการ KU GROW
[ 15-06-2565 ]บุคลากรร่วมทีมฟุตบอลวิทยาเขตกำแพงแสน คว้าแชมป์ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565
[ 15-06-2565 ]บุคลากรรับรางวัล นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
[ 10-06-2565 ]ร่วมต้อนรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. มก กพส.
[ 09-06-2565 ]สำรวจพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140