Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 23-06-2564 ]สัมมนาโครงการ Research Forum การพัฒนา Cluster วิจัย ฯ สู่การเป็น Research University
[ 22-06-2564 ]รับมอบใบรับรอง GAP สำหรับข้าว
[ 21-06-2564 ]ประชุมออนไลน์หารือกับ National Taiwan University
[ 21-06-2564 ]ประชุมปรึกษาหารือกิจกรรม MOU กับ บ. เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา
[ 18-06-2564 ]รับการตรวจประเมินแปลงมะขามป้อมอินทรีย์ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
[ 17-06-2564 ]MOU ด้านการจัดการผลิตผักแบบเกษตรอินทรีย์ และปลอดสารพิษ ร่วมกับ บ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
[ 15-06-2564 ]ดำเนินการเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรคณะฯ เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการจรรยาบรรณ มก.
[ 04-06-2564 ]บุคลากรคณะฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ด้านการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร
[ 31-05-2564 ]รับการตรวจประเมินแปลงผลิตพืชอินทรีย์
[ 25-05-2564 ]MOU ด้านการจัดกิจกรรมทางวิชาการ กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขา ศาลายา
[ 25-05-2564 ]ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Research Excellence”
[ 02-04-2564 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ 30-03-2564 ]โครงการพัฒนารับบบริหารงานมาตรฐาน ISO 9001: 2015
[ 21-03-2564 ]โครงการอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 26
[ 18-03-2564 ]วันครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน 18 ปี
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140