Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 25-02-2555 ]โครงการเกษตรสัญจร โดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
[ 25-02-2555 ]โครงการกล้าเกษตร กำแพงแสน สู่เกษตรกรบ้านบางระกำ
[ 25-02-2555 ]โครงการฟื้นฟูโรงเรียนบ้านหนองปรง หลังเหตุการณ์อุทกภัย โดยภาควิชาโรคพืช
[ 24-02-2555 ]ผู้บริหาร ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน
[ 23-02-2555 ]ตัวแทนจากมูลนิธิระพี-กัลยา สาคริก เข้าพบนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 22-02-2555 ]สัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต The 7th International Student Forum
[ 21-02-2555 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาโรคพืช ประจำปี 2554
[ 20-02-2555 ]คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ Prof. Asumo Kimura จากประเทศญี่ปุ่น
[ 18-02-2555 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง "กฎหมายและพระราชบัญญัติทางการเกษตร"
[ 16-02-2555 ]โครงการสัมมนาเรื่อง "ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า"
[ 15-02-2555 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รับมอบทุนการศึกษาจากกองทุน Mizuho Asian Fund
[ 14-02-2555 ]งาน AGGIE ROAD ครั้งที่ 2
[ 11-02-2555 ]โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 09-02-2555 ]ดร.ทิวา พาโคกทม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทโซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล
[ 02-02-2555 ]บ.เบทาโกร รับสมัครงานนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาสัตวบาล
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140