Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 25-02-2560 ]โครงการสายใยน้องพี่ AGGIE กำแพงแสน ครั้งที่ 5 ตอน “วัวน้อยคอยรัก”
[ 25-02-2560 ]อบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4” (GAP ด้านพืช)
[ 24-02-2560 ]อบรมหลักสูตร “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4” (GAP ด้านสัตว์)
[ 24-02-2560 ]ผู้เข้าอบรมฯ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง "การสร้างพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน"
[ 23-02-2560 ]ประชุมการจัดการความรู้ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 19-02-2560 ]โครงการอบรม “มาตรฐานอาหารปลอดภัย สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 4” (GMP/HACCP)
[ 17-02-2560 ]คณะผู้บริหารในการประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดูงาน โคเนื้อ
[ 16-02-2560 ]ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศึกษาดูงาน ฟาร์มวารานัส ภาควิชาสัตวบาล
[ 15-02-2560 ]ผู้บริหารจาก ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าเยี่ยมชมคณะฯ
[ 14-02-2560 ]โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มก. กพส. (โควตารับตรง) 2560
[ 12-02-2560 ]ภาควิชาสัตวบาล นำโคเนื้อเข้าร่วมประกวด ในงาน “ประกวดโคงานบึงสามพัน ครั้งที่ 11
[ 10-02-2560 ]MOA การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร
[ 10-02-2560 ]ร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานมหกรรมวิชาการ “เปิดบ้านเจียระไนเพชร” ครั้งที่ 2 โรงเรียน บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
[ 09-02-2560 ]จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ 9
[ 06-02-2560 ]พิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม จากเครือซันกรุ๊ป
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140