Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 14-05-2567 ]กรมการสัตว์ทหารบกขอความอนุเคราะห์ให้กำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร
[ 13-05-2567 ]กรมการสัตว์ทหารบกขอความอนุเคราะห์ให้กำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร
[ 09-05-2567 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำหรับครูผู้สอน
[ 26-04-2567 ]ต้อนรับพนักงานใหม่ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก “โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่น 78
[ 24-04-2567 ]ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 31-03-2567 ]โครงการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 (แบบOnsite) รุ่นที่ 1
[ 15-03-2567 ]โครงการฝึกอบรม "การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง"
[ 13-03-2567 ]สัมมนาพิเศษหัวข้อ “Scent Scales in Males of Gelechiidae and Tortricidae (Lepidoptera)”
[ 28-02-2567 ]ให้การต้อนรับ บุคลากรจาก สมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย ในการเข้าพบปะหารือด้านเครื่องจักรกลการเกษ
[ 20-02-2567 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด"
[ 16-02-2567 ]MOU โครงการพัฒนาการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุรากลั่นจากอ้อย
[ 15-02-2567 ]โครงงานของทีมนักเรียน ม.ปลาย ในความดูแลของบุคลากรภาควิชากีฏวิทยา คว้า 2 รางวัลเหรียญเงิน
[ 13-02-2567 ]กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน
[ 18-01-2567 ]บุคลากรเป็นวิทยากร โครงการจัดทำหลักสูตรสำหรับคนพิการสู่อาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
[ 26-12-2566 ]บุคลากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ GLOBE
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140