Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 21-05-2567 ]รับการตรวจความเป็นระบบตามแนวทางของระบบคุณภาพ KUQS จากคณะกรรมการ
[ 21-05-2567 ]ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันวิสาขบูชา”
[ 20-05-2567 ]ปลูก “ต้นกัลปพฤกษ์” (ครั้งที่ 2) เพื่อสร้างความสมดุลทางคาร์บอน ตามนโยบาย อธิการบดี มก.
[ 15-05-2567 ]มอบใบประกาศนียบัตร นิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566
[ 14-05-2567 ]กรมการสัตว์ทหารบกขอความอนุเคราะห์ให้กำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร
[ 14-05-2567 ]การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน มก.กพส. ประจำปี 2567
[ 13-05-2567 ]กรมการสัตว์ทหารบกขอความอนุเคราะห์ให้กำลังพล เข้ารับการฝึกอบรมด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร
[ 09-05-2567 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สำหรับครูผู้สอน
[ 09-05-2567 ]คณะเกษตร กำแพงแสน สนองนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 08-05-2567 ]พิธีลงนาม MOU โครงการ “ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคนม ตามหลักการเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟู”
[ 02-05-2567 ]MOU เพื่อทำการวิจัย เรื่อง Performance testing of the HOCl product DESINFACTIVE ® in Agriculture
[ 29-04-2567 ]ฝึกอบรมโครงการ “การประเมินผลการเรียน และการให้ Feedback เพื่อสร้าง Growth Mindsets”
[ 26-04-2567 ]ต้อนรับพนักงานใหม่ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก “โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน มก. รุ่น 78
[ 26-04-2567 ]ต้อนรับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก "หอการค้าจังหวัดนครปฐม" และร่วมประชุมด้านอาหารปลอดภัย
[ 26-04-2567 ]สอบสัมภาษณ์นักเรียน TCAS รอบที่ 2
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140