Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 16-09-2563 ]บุคลากรคณะ เข้ารับประกาศเกียรติคุณจากการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 15-09-2563 ]อบรมการผลิตวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
[ 12-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนสงวนหญิง
[ 10-09-2563 ]การประชุมขับเคลื่อนศูนย์ AIC ในพื้นที่ เขต 2
[ 10-09-2563 ]อบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ GLOBE Protocol โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
[ 27-08-2563 ]นิสิตคณะฯ รับรางวัลบุคคลทางการเกษตรดีเด่น ประเภทยุวเกษตรกร ปี 2563
[ 25-08-2563 ]บรรยาย เรื่อง หลักการตลาดและการทำธุรกิจสินค้าเกษตร-พฤติกรรมผูบริโภค
[ 21-08-2563 ]วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เข้าศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธ์ุโคเนื้อพันธ์ุกำแพงแสน
[ 19-08-2563 ]บริษัท เจียไต๋ จำกัด มอบเงินสบทบ กองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์
[ 11-08-2563 ]ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ และ โครงการวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2563
[ 08-08-2563 ]โครงการ “สืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีดำนา)”
[ 08-08-2563 ]รุ่นพี่ AGGIE 71 ได้ทำป้าย “ฟาร์มนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน” มาเปลี่ยนแทนป้ายเก่าที่ชำรุด
[ 07-08-2563 ]ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มก.
[ 07-08-2563 ]พิธีมอบเกียรติบัตรผู้แทนนิสิตคณะฯ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและทดสอบสมรรถนะความเข้าใจฯ
[ 05-08-2563 ]รับการตรวจประเมินมาตรฐานแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140