Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 22-12-2564 ]เข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 22-12-2564 ]คณะประมง กำแพงแสน เข้าพบในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 21-12-2564 ]โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 21-12-2564 ]รับมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตประจำปีการศึกษา 2564 จากบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
[ 21-12-2564 ]หน่วยงานต่างๆ เข้าพบในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 17-12-2564 ]ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ
[ 16-12-2564 ]ร่วมการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “การบริหารทรัพยากรน้ำในประเทศกับการนำชุดสูบส่งน้ำฯ"
[ 16-12-2564 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
[ 12-12-2564 ]อบรมหลักสูตรการผลิตผักให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2
[ 09-12-2564 ]ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18
[ 09-12-2564 ]พิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยนวัตกรรมอาหารสัตว์
[ 05-12-2564 ]ร่วมงานเทิดพระเกียรติ ร.9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564
[ 05-12-2564 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการดินเพื่อการเกษตร”
[ 01-12-2564 ]พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่น มก.กพส. ประจำปี 2564
[ 30-11-2564 ]การเข้าเยี่ยมสถานที่จัดการเรียนการสอนชุดวิชาต่างๆ ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140