Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 06-03-2562 ]รับมอบไก่พื้นเมืองสวยงามเพื่อการศึกษา
[ 03-03-2562 ]งานสายใยน้องพี่ Aggie กำแพงแสน ครั้งที่ 7 “เฟรชชี่ซี้ปึ้ก”
[ 28-02-2562 ]นิสิตเข้าร่วมโครงการ Japan – Asia Youth Exchange Program in Science
[ 28-02-2562 ]เข้าแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนใหม่
[ 26-02-2562 ]คณะอาจารย์จากประเทศเคนย่าเข้าดูงานและหารือความร่วมมือทางวิชาการ
[ 25-02-2562 ]แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักหอสมุด กำแพงแสน
[ 22-02-2562 ]โครงการแลกเปลี่ยน KU & HU
[ 22-02-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น รุ่นที่ 1
[ 16-02-2562 ]โครงการศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์สร้างความพร้อมนิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 12-02-2562 ]ต้อนรับทีมที่ปรึกษา EdPEx มก. ในการเข้าให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ผลการวิเคราะห์ตนเองระดับคณะ 2562
[ 12-02-2562 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สัมภาษณ์นิสิตเพื่อมอบทุน
[ 11-02-2562 ]Photos : DS-SLM
[ 10-02-2562 ]โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท
[ 08-02-2562 ]โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ (Job fair)
[ 07-02-2562 ]โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140