Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 04-04-2559 ]เด็กและเยาวชนจากโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนเข้าศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์ของคณะ
[ 01-04-2559 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ ก"ารวิเคราะห์นโยบายองค์กรเพื่อนำสู่การปฏิบัติ"
[ 30-03-2559 ]โครงการแนะนำการเลือกสาขาวิชาเอกสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
[ 29-03-2559 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า
[ 28-03-2559 ]ถ่ายทอดความรู้เรื่อง "การเลี้ยงไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์แบบอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
[ 25-03-2559 ]ถ่ายทำรายการ “วิทย์ อิน ฟู้ด” เรื่อง ถั่วเขียว
[ 25-03-2559 ]โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558
[ 25-03-2559 ]โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 17
[ 24-03-2559 ]มอบแจกันดอกไม้ วันครบรอบ 11 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
[ 17-03-2559 ]ทีมงานช่องทรูปลูกปัญญา เข้าถ่ายทำรายการ I AM ตอน อาชีพเกษตรกร
[ 14-03-2559 ]ทีมงานช่องทรูปลูกปัญญา เข้าถ่ายทำรายการ I AM ตอน อาชีพนักสัตวบาล
[ 14-03-2559 ]โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้วยให้คุณภาพ รุ่นที่ 1
[ 11-03-2559 ]ดร.ศิวเรศ อารีกิจ อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คว้ารางวัลจากมูลนิธิโทเร 2558
[ 10-03-2559 ]สอบสัมภาษณ์ KU Admission ประจำปีการศึกษา 2559
[ 07-03-2559 ]PARE Spring School 2016 in Thailand
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140