Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 27-07-2565 ]บุคลากรเป็นวิทยากรร่วมในการเสวนาพิเศษ เรื่อง จิ้งหรีด จากแมลงสู่โปรตีนแห่งอนาคต โอกาส และความท้าทาย
[ 23-07-2565 ]สืบสานตำนานเกษตร ประเพณีดำนา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 19-07-2565 ]ประชุมระดมสมอง เรื่อง ร่วมพลิกวิกฤตปุ๋ย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
[ 19-07-2565 ]อบรมการผสมเทียมโค รุ่นที่ 14
[ 12-07-2565 ]ร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565
[ 10-07-2565 ]ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 18
[ 08-07-2565 ]รับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการฯ เพื่อการสรรหาหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
[ 07-07-2565 ]ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
[ 05-07-2565 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 05-07-2565 ]ร่วมกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โครงการ 1 ส่วนงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ มก.กพส.
[ 05-07-2565 ]ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต กับ James Madison University
[ 04-07-2565 ]ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
[ 30-06-2565 ]โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2565
[ 29-06-2565 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการทดสอบอาหารโคนมเพื่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง"
[ 29-06-2565 ]โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 และพบอาจารย์ที่ปรึกษา”
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140