Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 02-04-2562 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
[ 02-04-2562 ]นิสิตภาควิชาสัตวบาล ใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่
[ 29-03-2562 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค รุ่นที่ 5
[ 29-03-2562 ]โครงการ AGGIE GAME ครั้งที่ 11
[ 28-03-2562 ]สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 26-03-2562 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สัมภาษณ์นิสิตเพื่อมอบทุน
[ 22-03-2562 ]CSR เพื่อสังคม สัญจร คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 22-03-2562 ]ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 14 ปี
[ 20-03-2562 ]เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 20-03-2562 ]บริษัท เทคโนโลยีสโตร์ จำกัด มอบโรงเรือนเกษตรแบบกว้าง
[ 18-03-2562 ]โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร” และ โครงการ “วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน”
[ 18-03-2562 ]โครงการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดีและการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 13-03-2562 ]คณบดีได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินผลผลิตทางการเกษตร ในงาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2562”
[ 12-03-2562 ]เจ้าหน้าที่จาก Faculty of Animal Science, Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย เข้าดูงาน
[ 07-03-2562 ]โครงการ Joint Seminar on “Global Food Issues” between HU and Partner Universities
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140