Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 11-11-2556 ]มอบดอกไม้แสดงความยินดีพิธีเปิดโรงงาน บริษัท ซินซุย
[ 07-11-2556 ]โครงการผู้บริหารพบบุคลากร
[ 29-10-2556 ]สัมมนาการวางแผนทางการเงินเพื่อลดหย่อนภาษี
[ 22-10-2556 ]อบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4
[ 21-10-2556 ]โครงการฝึกอบรมเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 6
[ 20-10-2556 ]พิธีตักบาตรเทโว ณ วัดสีแยกเจริญพร
[ 10-10-2556 ]การแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดย ชมรมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 09-10-2556 ]มอบใบประกาศนียบัตรแด่นิสิตแลกเปลี่ยน จากประเทศญี่ปุ่น
[ 08-10-2556 ]โครงการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
[ 08-10-2556 ]สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556
[ 01-10-2556 ]คณะผู้บริหาร เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ National Chung Hsing University
[ 24-09-2556 ]ขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 23-09-2556 ]เสวนาทางวิชาการ การจัดการศัตรูพืชเพื่อผลผลิตคุณภาพ
[ 18-09-2556 ]รวมพลังใจ สานรักและผูกพัน
[ 14-09-2556 ]โครงการสานสัมพันธ์ ฉันท์เกษตร ประจำปี 2556
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140