Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 06-10-2565 ]ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสมโภชวิหาร
[ 05-10-2565 ]พิธีมอบทุนการศึกษาภาควิชาพืชไร่นา ประจำปีการศึกษา 2565
[ 01-10-2565 ]ฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-10-2565 ]การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.กพส. ประจำปีการศึกษา 2564
[ 30-09-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบ 21 ปี
[ 28-09-2565 ]พิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกสำหรับนิสิตที่ได้รับผลการสอบ KU-EXITE สูงสุด 10 อันดับแรก ของคณะฯ
[ 27-09-2565 ]อาจารย์ และนิสิต ศึกษาดูงาน เรื่อง "ระบบการผลิตพืชแบบอินทรีย์"
[ 23-09-2565 ]ร่วมงาน กตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 65” มก.
[ 22-09-2565 ]ร่วมงาน “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”
[ 19-09-2565 ]โครงการถ่ายทอดการพัฒนาดินปลูกคุณภาพเอื้อสุข (U2T)
[ 16-09-2565 ]งาน “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน” 2565
[ 15-09-2565 ]งานแสดงนวัตกรรม เพื่อต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
[ 15-09-2565 ]นิสิตเก่า Aggie KU43 มอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 15-09-2565 ]บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ ดร.มนัส เจียรวนนท์ มอบเงินสมทบกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์ คณะฯ
[ 13-09-2565 ]นิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140