Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 01-12-2563 ]อบรมการทำพิซซ่าโฮมเมด
[ 27-11-2563 ]งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ ดร.มนัส เจียรวนนท์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
[ 27-11-2563 ]ฝึอบรม “การผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง” รุ่นที่ 1
[ 23-11-2563 ]ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[ 13-11-2563 ]พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และขยายผลสถานีพลังงานสีเขียวแบบครบวงจร
[ 12-11-2563 ]ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี
[ 06-11-2563 ]ต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เยี่ยมชมการดำเนินงานเรือนเกษตรอภิรมย์
[ 05-11-2563 ]รับมอบ ใบรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ในขอบข่าย ระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ จากกรมปศุสัตว์
[ 04-11-2563 ]ปรึกษาหารือเรื่องการทำข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทำรายการร่วมกันกับสถานีวิทยุ ม.ก.
[ 04-11-2563 ]ประชุมหารือเกี่ยวกับ โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม
[ 04-11-2563 ]โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และพิธีมอบเหรียญเรียนดี
[ 02-11-2563 ]ต้อนรับรองอธิการบดี ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เข้าศึกษาดูงาน
[ 28-10-2563 ]แสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต ในโอกาสครบวาระหัวหน้าภาควิชาพืชสวน
[ 27-10-2563 ]บุคลากรได้รับรางวัลผลงานวิจัย มก. 2561 และรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2563
[ 27-10-2563 ]มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียน 4 แห่งในพื้นที่ตำบลบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140