Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 13-09-2565 ]ประชุมหารือ เพื่อเตรียมดำเนินโครงการ OGGs PARE Spring School 2023
[ 12-09-2565 ]บริษัท ฟ๊อกซ์ ฟอร์มูเลท จำกัด มอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนิสิตคณะฯ
[ 09-09-2565 ]ฝึกปฏิบัติเรื่อง "การปลูกผักสลัด" (โรงเรียนเกษตรอภิรมย์ รุ่นที่ 2)
[ 07-09-2565 ]อบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ "น้ำตาลอ้อย" (U2T for BCG)
[ 06-09-2565 ]มอบกล้าข้าวและร่วมปลูกข้าว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นครปฐม
[ 06-09-2565 ]โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์" (U2T for BCG)
[ 06-09-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมเทียมโค รุ่นที่ 16
[ 03-09-2565 ]ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น
[ 02-09-2565 ]บรรยายและสาธิตการสาวไหม ใน “โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 18”
[ 01-09-2565 ]โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2565
[ 01-09-2565 ]อบรมเรื่องการผลิตผักให้มีคุณภาพ
[ 31-08-2565 ]อบรม “ความรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี การผลิตรังไหมอีรี่ ตามมาตรฐาน KU Standard"
[ 30-08-2565 ]MOU ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
[ 30-08-2565 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย
[ 27-08-2565 ]งานมหกรรมเทคโนโลยีโดรนเกษตร 2022
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140