Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-01-2563 ]บรรยายเรื่อง “บทบาทและการขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ สู่มาตรฐานสากล”
[ 22-01-2563 ]คณบดี พบผู้นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 18-01-2563 ]สอบสัมภาษณ์ TCAS1 (Portfolio)
[ 17-01-2563 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เพื่อการศึกษาด้านการเกษตร”
[ 16-01-2563 ]โครงการพัฒนาระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 (การตรวจติดตามและรักษาระบบ ISO)
[ 15-01-2563 ]มอบและรับมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
[ 15-01-2563 ]มอบและรับมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63 สำนักหอสมุด กำแพงแสน
[ 13-01-2563 ]ผู้บริหาร Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น เข้าประชุมหารือโครงการ Joint Degree Program
[ 09-01-2563 ]งานเลี้ยงต้อนรับ เนื่องในโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37
[ 09-01-2563 ]บรรยายเรื่อง หลักการและแนวปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์
[ 09-01-2563 ]มอบและรับมอบของขวัญ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63
[ 08-01-2563 ]มอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2563 แด่รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 08-01-2563 ]มอบและรับมอบกระเช้า คณะวิศวฯ และ ศึกษาศาสตร์ฯ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 63
[ 08-01-2563 ]ร้านครุยสุพรรณ มอบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
[ 07-01-2563 ]โครงการ ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส คณะเกษตร กำแพงแสน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140