Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 20-09-2562 ]ร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต นนทรีสีทอง 62 มก.
[ 19-09-2562 ]นิสิตได้รับรางวัลนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภท "ดีเยี่ยม" ประจำปี 2562
[ 18-09-2562 ]บรรยายเรื่อง การบริหารความเสี่ยง
[ 18-09-2562 ]ประชุมการจัดการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
[ 17-09-2562 ]รับการตรวจประเมินรับรองระบบ ISO ขั้นตอนที่ 2
[ 17-09-2562 ]ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 กพส
[ 10-09-2562 ]ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์-2 ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025: 2005
[ 09-09-2562 ]ภาควิชาสัตวบาลเข้าปรึกษาหารือกับผู้ว่าฯ นครปฐม มุ่งพัฒนาไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์
[ 09-09-2562 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน คว้ารางวัล “1st Prize Winner : The Best Presentation Award”
[ 09-09-2562 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร
[ 08-09-2562 ]โครงการ “กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้า ในโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ตามวิถีประชารัฐ”
[ 06-09-2562 ]งานเสวนาวิชาการทางด้านสัตวบาลและงานมุทิตาจิต รศ. ดร.เนรมิตร สุขมณี
[ 05-09-2562 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต Meiji University
[ 05-09-2562 ]โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต University of Miyazaki
[ 03-09-2562 ]ฝึกอบรมการตรวจวินิจฉัย Pepper chat fruit viroid ในระดับแปลงผลิตและห้องปฏิบัติการในมะเขือเทศ
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140