หน้าแรก  |   ห้องประชุม  |   ตารางการใช้งาน  |   แบบฟอร์มขอใช้  |   เข้าระบบ  |   ติดต่อเรา     
   
ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
ห้องประชุม 2
ห้องธีระ สูตะบุตร (ห้องประชุม 3)
ห้องเอนกประสงค์
   
 
 
User :  >>   
 
ตารางการใช้งานห้องประชุมคณะเกษตร กำแพงแสน
               
วันที่เวลาผู้ขอใช้บริการหน่วยงานจุดประสงค์หมายเหตุ
01-01-2565
02-01-2565
03-01-2565
04-01-2565
10:00-12:00ธีรนนท์ รัตนดิลกสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมประกันสังคมอุปกรณ์ : Notebook, LCD
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
05-01-2565
09:30-11:30สุภัค ถาวรนิติกุลสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาอุปกรณ์ : Notebook, LCD, ไมค์ลอย
อาหารว่าง : จำนวน 16 ที่
06-01-2565
10:30-12:00ธีรนนท์ รัตนดิลกสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมกรรมการสรรหาหนภ.ปฐพีวิทยาอุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
13:00-16:00ธีรนนท์ รัตนดิลกสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนคัดเลือกหัวหน้างานอุปกรณ์ : Notebook, LCD
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
07-01-2565
08-01-2565
09-01-2565
10-01-2565
11-01-2565
12-01-2565
13-01-2565
14-01-2565
13:30-16:00อมมรัตน์ ศรีละออสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมโครงการ PAREอุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
15-01-2565
16-01-2565
17-01-2565
10:00-14:00ชลณัฐชา ตันทองสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมกองบรรณาธิการวารสารฯอุปกรณ์ : Notebook, LCD, ไมค์ลอย
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
18-01-2565
13:45-16:00สุภัค ถาวรนิติกุลสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฝ่ายการศึกษาอุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
19-01-2565
20-01-2565
09:00-12:00เสาวลักษณ์ เอี่ยมสอาดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ อุปกรณ์ : Notebook, LCD, ไมค์ลอย
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
21-01-2565
22-01-2565
23-01-2565
24-01-2565
25-01-2565
26-01-2565
27-01-2565
28-01-2565
29-01-2565
08:30-16:30กัลยวรรต ทวีทรัพย์สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนพบที่ปรึกษา KU GROWอุปกรณ์ : Notebook, LCD
อาหารว่าง : จำนวน 12 ที่
30-01-2565
31-01-2565
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล  หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ติดต่อ agrdmd@ku.ac.th  โทร.3307