หน้าแรก  |   ห้องประชุม  |   ตารางการใช้งาน  |   แบบฟอร์มขอใช้  |   เข้าระบบ  |   ติดต่อเรา     
   
ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
ห้องประชุม 2
ห้องธีระ สูตะบุตร (ห้องประชุม 3)
ห้องเอนกประสงค์
   
 
 
User :  >>   
 
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
   ห้องประชุม :
   ชื่อผู้ขอใช้ :
   ตำแหน่ง :
   สังกัด :
  หน่วยงานอื่นโปรดระบุ :
   หมายเลขโทรศัพท์ :
   จำนวนผู้เข้าใช้ : คน
   จุดประสงค์ที่ขอใช้ :
   วันที่ :   - -  ถึง
     - -     
   เวลา : . น.  ถึง  . น.
   หมายเหตุ : การขอใช้ห้องประชุมนอกเวลาราชการขอให้เบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาให้เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม
   อุปกรณ์ที่ใช้ : Notebook LCD Projector ไมค์ลอย
   อาหารว่าง : ขอให้บริการ จำนวน ที่
   หมายเหตุ :
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล  หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ติดต่อ agrdmd@ku.ac.th  โทร.3307