หน้าแรก  |   ห้องประชุม  |   ตารางการใช้งาน  |   แบบฟอร์มขอใช้  |   เข้าระบบ  |   ติดต่อเรา     
   
ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
ห้องประชุม 2
ห้องธีระ สูตะบุตร (ห้องประชุม 3)
ห้องเอนกประสงค์
   
 
 
User :  >>   
 
ตารางการใช้งานห้องประชุมคณะเกษตร กำแพงแสน
               
วันที่เวลาผู้ขอใช้บริการหน่วยงานจุดประสงค์หมายเหตุ
01-01-2565
02-01-2565
03-01-2565
04-01-2565
05-01-2565
13:00-14:00ธีรนนท์ รัตนดิลกสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประเมินชำนาญการ ธรรมธวัชอุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
06-01-2565
07-01-2565
08-01-2565
09-01-2565
10-01-2565
13:00-16:00ธีรนนท์ รัตนดิลกสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนสัมภาษณ์วิศวกร (กจน)อุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
11-01-2565
09:00-12:00ธีรนนท์ รัตนดิลกสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนะรรม มก.กพส.1/2565อุปกรณ์ : Notebook, LCD
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
12-01-2565
13:30-13:30นางสรณ์สิริ พูลลาภวิวัฒน์สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนปรึกษาหารือเรื่องการเงินและพัสดุอุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
13:30-14:30กัลยวรรต ทวีทรัพย์สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมการใช้ระบบประเมินผู้ใช้บัณฑิตอุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
13-01-2565
14-01-2565
13:00-16:00ธีรนนท์ รัตนดิลกสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนสอบข้อเขียนนักวิจัย สัตวบาล 2908อุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
15-01-2565
16-01-2565
17-01-2565
09:30-11:00อมมรัตน์ ศรีละออสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
18-01-2565
19-01-2565
10:00-12:00อมมรัตน์ ศรีละออสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมโครงการความร่วมมืออุปกรณ์ : -
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
13:00-16:30ทศพล ศรีศรทองสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนประชุมกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะอุปกรณ์ : Notebook
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
20-01-2565
21-01-2565
22-01-2565
23-01-2565
24-01-2565
25-01-2565
26-01-2565
27-01-2565
28-01-2565
29-01-2565
30-01-2565
31-01-2565
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล  หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ติดต่อ agrdmd@ku.ac.th  โทร.3307