หน้าแรก  |   ห้องประชุม  |   ตารางการใช้งาน  |   แบบฟอร์มขอใช้  |   เข้าระบบ  |   ติดต่อเรา     
   
ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1)
ห้องประชุม 2
ห้องธีระ สูตะบุตร (ห้องประชุม 3)
ห้องเอนกประสงค์
   
 
 
User :  >>   
 
ตารางการใช้งานห้องประชุมคณะเกษตร กำแพงแสน
               
วันที่เวลาผู้ขอใช้บริการหน่วยงานจุดประสงค์หมายเหตุ
01-08-2565
02-08-2565
03-08-2565
04-08-2565
05-08-2565
06-08-2565
07-08-2565
08-08-2565
09-08-2565
10-08-2565
11-08-2565
12-08-2565
13-08-2565
14-08-2565
15-08-2565
16-08-2565
17-08-2565
18-08-2565
08:30-12:00นางสาวเสาวลักษณ์ เอี่ยมสอาดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสนสอบนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอุปกรณ์ : Notebook, LCD, ไมค์ลอย
อาหารว่าง : ไม่ขอใช้บริการ
19-08-2565
20-08-2565
21-08-2565
22-08-2565
23-08-2565
24-08-2565
25-08-2565
26-08-2565
27-08-2565
28-08-2565
29-08-2565
30-08-2565
31-08-2565
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล  หน่วยบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140  ติดต่อ agrdmd@ku.ac.th  โทร.3307