Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รายการ “U-Station สถานีในฝัน” เข้าถ่ายทำรายการเกี่ยวกับภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สถานที่ : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-01-2559เวลา : 11.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 รายการ “U-Station สถานีในฝัน” ได้รับมอบหมายจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน กศน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เป็นผู้รับจ้างผลิตรายการ ให้มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมนิสิต บรรยากาศการเรียนการสอน ห้องเรียน เครื่องมือและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์คณาจารย์ และนิสิตในภาควิชาฯ ทั้งนี้ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นหนึ่งในสามภาควิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการในการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อใช้ประกอบในรายการ “ติวเข้มเติมเต็มความรู้” เพื่อแนะนำหลักสูตรและภาควิชาในสถานศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นับเป็นความน่ายินดีที่ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จะได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่แพร่หลายของนักเรียนนักศึกษาและสามารถดึงดูดนักเรียนนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตรและเมคคาทรอนิกส์เกษตรเพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษาหน้า
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140