Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชุมวาระพิเศษร่วมกับ Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University
สถานที่ : ณ ห้องเสรีสมพร-ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-12-2558เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 ธันวาคม 2558 คณะเกษตร กำแพงแสน โครงการประชุมวาระพิเศษร่วมกับ Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการจาก 2 สถาบัน ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัย กำหนดกรอบความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนิสิต สำหรับการทำวิจัยร่วมในอนาคต มีอาจารย์จาก Nagoya University เข้าร่วมจำนวน 10 ท่าน โดยมี ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมประชุม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140