Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับนักเรียนจาก โครงการแนะแนวการศึกษาในเชิงรุก "Open House"
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชัน และคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-12-2558เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 2 ธันวาคม 2558 มีการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาในเชิงรุก "Open House" (เปิดประตูสู่วิทยาเขตกำแพงแสน) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 667 คน 26 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นผู้แนะนำคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชัน จากนั้นนักเรียนยังได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับและแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140