Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11
สถานที่ : ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดเมื่อวันที่ : 18-05-2556เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน นำทีมนิสิต เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11 ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กิจกรรมประกอบไปด้วยการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 จอบแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 การอบรมศักยภาพความเป็นผู้นำให้แก่นิสิต การทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา มีคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาทางด้านการเกษตร จากสมาชิกภาคี 4 จอบ ทั้งหมด 12 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140