Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับมอบโล่ และเกียรติบัตร การสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดังนี้
จัดเมื่อวันที่ : 17-01-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากร เข้ารับมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ จาก รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลดังนี้

รับเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมและพัฒนา COP เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน/ภายนอกสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง การประกวดผลงานการจัดการความรู้ของส่วนงานในวิทยาเขตกำแพงแสน
1. ประเภทเสนอแนวคิดในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “แนวคิดการพัฒนางานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของบุคลากรสายสนับสนุน คณะเกษตร กำแพงแสน”
- รางวัลชมเชย ผลงาน “โมเดลธุรกิจเกษตรอภิรมย์ (KASETAPIROM’S MODEL)”
2. ประเภทผลงานการจัดการความรู้
- รางวัลชมเชย ผลงาน "พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความยั่งยืน : การติดตั้ง solar cell เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน"
3. ประเภทผลงานนวัตกรรม
- รางวัลชนะเลิศ ผลงาน “ดีบักส์ (deBUG) สารกำจัดแมลงรักษ์โลกผลิตจากเปลือกไข่เหลือทิ้ง”
- รางวัลชมเชย ผลงาน “Valuable Essential Oils from Waste”
--------------------
รับโล่เกียรติคุณสำหรับหน่วยงานและบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีผลงานที่โดดเด่น ด้านโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่
- คณะเกษตร กำแพงแสน ลำดับที่ 3
ประเภทส่วนงาน ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สูงสุด
- รองศาสตราจารย์ ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร
ประเภทบุคลากรของส่วนงาน ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สูงสุดภายในส่วนงาน (จำนวน 25 โครงการ)
--------------------
รับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่
- คณะเกษตร กำแพงแสน รางวัลอันดับที่ 1
ประเภทหน่วยงาน ที่มีจำนวนผลงาน (สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์) รวมกันสูงสุด (รวม 9 ผลงาน)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ขาวประทีป และคณะ
ประเภทบุคลากร ที่มีผลงานสูงสุดในแต่ละหน่วยงาน (รวม 3 ผลงาน)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140