Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 (KU GROW)"
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแส
จัดเมื่อวันที่ : 24-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับฟัง "การให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW-66) กลุ่มก้าวหน้า" เพื่อรายงานความก้าวหน้าแผนพัฒนาปรับปรุง โดย ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ปรึกษาภายนอก พร้อมคณะที่ปรึกษา สำนักงานประกันคุณภาพ ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140