Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายพิเศษเรื่อง “ผ่าแนวคิด พิชิตทุนวิจัย”
สถานที่ : ณ ห้องฝึกอบรมและสาธิต อาคารบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ผ่าแนวคิด พิชิตทุนวิจัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการ สถาบันคลังสมองของชาติ ให้แก่ อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน และผู้สนใจ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดการบรรยาย วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องฝึกอบรมและสาธิต อาคารบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140