Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยาเป็นวิทยากร โครงการ GLOBE
สถานที่ : ณ ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา จ.นครนายก
จัดเมื่อวันที่ : 26-01-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ และอาจารย์สุชาดา กรุณา ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในกิจกรรม "คลีนิคโครงงานวิจัยโลกทั้งระบบ ปลุกพลังสร้างความพร้อมสู่ GLOBE Student Research Competition 2023" โครงการ "ดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น" ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญและที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา จ.นครนายก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140