Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน (กว.)
สถานที่ : ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 20-04-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 เมษายน 2562 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ หลักสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน” ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาฯ ซึ่งกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140