Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม จากเครือซันกรุ๊ป
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ (บ้านดิน) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-02-2560เวลา : 10.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
สืบเนื่องจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือบริษัทซันกรุ๊ป เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ เครือบริษัทซันกรุ๊ป ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและบริษัทธุรกิจเอกชน ในด้านการศึกษาการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากร และนิสิตของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน โดยเครือบริษัทซันกรุ๊ป ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรมพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท พร้อมเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท และ สนับสนุนบุคลากรและงบประมาณสมทบเพิ่มปีละ 1,000,000 บาท สำหรับกิจกรรมในการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการผลิตและการตลาดไก่เนื้อให้แก่นิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ในส่วนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนสถานที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน สำหรับการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรมและงบประมาณในการจัดการสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็น สนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการทางด้านการเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรร่วมกับเครือบริษัทซันกรุ๊ป และ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการที่มีประโยชน์ต่อบุคลากรและนิสิตภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน และบุคลากรของเครือบริษัทซันกรุ๊ป

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดพิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม จากเครือบริษัทซันกรุ๊ป โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และรักษาการแทนคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร (อดีตคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน) กล่าวรายงานความเป็นมาของศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรมที่ให้นิสิตเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการทั้งหมดภายใต้การกำกับดูแลของคณะอาจารย์ภาควิชาสัตวบาลหลังจากนั้น ชมวีดิทัศน์แนะนำเครือบริษัทซันกรุ๊ป และคุณจำลอง เติมกลิ่นจันทน์ ได้กล่าวถึง ระบบการทำงานภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นองค์ความรู้แก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้แทนบริษัท Airtec System Co., Ltd. จากประเทศเกาหลี และ บริษัท JCS GROUP CO.,LTD., Thailand ผู้ให้การสนับสนุนระบบควบคุมแสงและหลอดแอลอีดี กล่าวแนะนำบริษัทและระบบการควบคุมแสงสว่างภายในโรงเรือน ตัวแทนบริษัท JES CQtec Co., Ltd. ผู้สนับสนุนระบบกล้องวงจรปิดในการดูแลการทำงานจากภายนอกโรงเรือนแนะนำบริษัท จากนั้น เป็นพิธีมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อระบบอุตสาหกรรม โดย คุณจำลอง เติมกลิ่นจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทในเครือซันกรุ๊ป รับมอบโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผู้บริหาร ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนจำนวนมากเป็นสักขีพยาน และเข้าชมโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ ขนาด 12,000 ตัว/รอบ และเครื่องปั่นไฟสำรอง ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด ยกเว้นระบบเทอาหารเข้าสู่ระบบรางอาหารอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการจดบันทึกปริมาณอาหารที่ให้สำหรับงานวิจัยต่อไป ณ อาคารศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์ (บ้านดิน) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140