Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณบดีฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านประกันคุณภาพกับคณะกรรมการ
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-06-2554เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
รศ.ดร.ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านประกันคุณภาพให้กับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมเสรี-สมพร ทรัพยสาร พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ ประธานกรรมการ รศ.ศิริภัทรา เหมือนมาลัย รองประธานกรรมการ รศ.ดร.เสาวภา พรสิริพงษ์ กรรมการ นางพรรวินท์ จันทร์คลองใหม่ กรรมการและเลขานุการ นางสาวเรวดี ภูอุดม ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/activitypicture/2554_06_30_QA/index.html
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140