Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน มก. กพส. (โควตารับตรง) 2559
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-01-2559เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 29 มกราคม 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าสัมภาษณ์โควตารับตรง ในโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนที่สนใจจำนวนมาก และได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 65 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140