Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ค่ายนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดิน ในรูปแบบ STEM EDUCATION
สถานที่ : ณ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-12-2558เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดค่ายนำเสนอผลงานวิจัยของโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 4 โรงเรียน 5 งานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินในรูปแบบ STEM EDUCATION สสวท. ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จ.สมุทรปราการ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ จ.กรุงเทพมหานคร โรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี และโรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท มีนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน 15 คน ครู 5 คน และนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาจากภาควิชาปฐพีวิทยาร่วมให้ข้อเสนอแนะงานวิจัย 8 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140