Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชา" ของผู้สมัครรับการสรรหา หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
สถานที่ : ณ ห้อง 202 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-04-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีการ "นำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชา" ของผู้สมัครรับการสรรหาหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ซึ่งมีผู้สมัคร 3 ท่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธาน มีคณะกรรมการสรรหาฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภาควิชาสัตวบาล ร่วมรับฟัง ณ ห้อง 202 อาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดยเปิดให้ พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของภาควิชาฯ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สมัครฯ ตามแบบแสดงความคิดเห็น หย่อนกล่อง ภายในเวลา 15.00 น ของวันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://exam.mtsddibaru.sch.id/
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140