Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนา ในฐานการเรียนรู้แปลงนาข้าว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ : ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 02-04-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วนิดา สืบสายพรหม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนา ในฐานการเรียนรู้แปลงนาข้าว โครงการศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายมนตรี ปทัฏฐานมนตรี ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการเก็บถอนวัชพืชในบริเวณพื้นที่การเกษตรโดยรอบ ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140