Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
Okayama University เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกัน
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-03-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม ให้การต้อนรับ Dr. Yoshitaka Nakashima และ Dr.Shintaro Munemasa จาก Okayama University ประเทศญี่ปุ่น โดยการประสานงานจาก ดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ในการประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในด้านงานวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ห้องประชุม 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140