Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรเป็นวิทยากร โครงการจัดทำหลักสูตรสำหรับคนพิการสู่อาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
สถานที่ : ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัด และ ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 18-01-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “โครงการจัดทำหลักสูตรสำหรับคนพิการสู่อาชีพเกษตรกรรมที่ยั่งยืน” ภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 รุ่น ได้แก่
รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม
รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140