Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายเรื่อง “คาร์บอนเครดิตในสวนไม้ผล Carbon credit in fruit tree orchard”
สถานที่ : ณ ห้อง ก2222 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน และในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 11-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “คาร์บอนเครดิตในสวนไม้ผล Carbon credit in fruit tree orchard” (ในรายวิชา 02037462 Environmental Horticulture ของภาควิชาพืชสวน ซึ่งเปิดสอนให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา) วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรงในการประเมินการกักเก็บคาร์บอนภายใต้การดำเนินการโครงการ T-VER ร่วมกับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้อง ก2222 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน และในรูปแบบออนไลน์ จำนวนกว่า 385 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140