Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์" (U2T for BCG)
สถานที่ : ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
จัดเมื่อวันที่ : 06-09-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในนามประธานคลัสเตอร์ 18 กล่าวเปิด โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การพัฒนาการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์" ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน ให้กับบัณฑิตและประชาชน ในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ (ต.บ่อพลับ ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม และ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โดย อาจารย์ ดร. สุเมธ ไชยไธสง และ อาจารย์ ดร. สุชีรา มาตยภูธร ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การพัฒนาการตลาดและการสร้างเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์ ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140