Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายและสาธิตการสาวไหม ใน “โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 18”
สถานที่ : ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 02-09-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา และนายแผด สตารัตน์ บุคลากรภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน และกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการสาวไหม ใน “โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 18” สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 ห้อง 280 คน และ ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 ห้อง 240 คน จัดโดยชมรมรักโรงเรียน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา บางเขน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140